سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پاتوفیزیولوژی و مدیریت انواع شوک

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  پاتوفیزیولوژی و مدیریت انواع شوک

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰

وبینار علمی  پاتوفیزیولوژی و مدیریت انواع شوک
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰

شرح

مدرس(ها)