سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آموزه های قانونی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آنلاین

وبینار علمی  آموزه های قانونی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  آموزه های قانونی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲:۰۰