سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار پیشگیری و بیماریابی سرطان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار   پیشگیری و بیماریابی سرطان

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار   پیشگیری و بیماریابی سرطان
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰

شرح

مدرس(ها)