سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وبینار علمی  اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
ورود / ثبت‌نام

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰

شرح

مدرس(ها)