سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی روش های تحلیل آماری پایه با استفاده از نرم افزار spss

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  روش های تحلیل آماری پایه با استفاده از نرم افزار spss

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  روش های تحلیل آماری پایه با استفاده از نرم افزار spss
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

مدرس(ها)