سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی

انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

مدرس(ها)