سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ACORN ( سکانس احیا،قلبی عروقی،عفونت و جراحی)

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  ACORN ( سکانس احیا،قلبی عروقی،عفونت و جراحی)

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۱۵

وبینار علمی  ACORN ( سکانس احیا،قلبی عروقی،عفونت و جراحی)
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۱۵