سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی احیا پیشرفته و تجویز داروها در نوزاد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

وبینار علمی  احیا پیشرفته و تجویز داروها در نوزاد

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  احیا پیشرفته و تجویز داروها در نوزاد
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)