سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

وبینار علمی  کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی  کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۰۰

شرح

مدرس(ها)