سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کلیات کنترل عفونت بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی  کلیات کنترل عفونت بیمارستانی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  کلیات کنترل عفونت بیمارستانی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰