سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پرستاری در اورژانس های تروما به قفسه سینه

دانشگاه علوم پزشکی فسا

وبینار علمی  پرستاری در اورژانس های تروما به قفسه سینه

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰

وبینار علمی  پرستاری در اورژانس های تروما به قفسه سینه
ورود / ثبت‌نام

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰

شرح

مدرس(ها)