سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینارمراقبت های پرستاری از کودکان مبتلا به کووید19

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی  وبینارمراقبت های پرستاری از کودکان مبتلا به کووید19

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  وبینارمراقبت های پرستاری از کودکان مبتلا به کووید19
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰