سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول ارتباط با بیمار در داروخانه برای افزایش رضایت مندی و ارائه بهتر خدمات

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  اصول ارتباط با بیمار در داروخانه برای افزایش رضایت مندی و ارائه بهتر خدمات

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی  اصول ارتباط با بیمار در داروخانه برای افزایش رضایت مندی و ارائه بهتر خدمات
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰