سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تریاژ به روش ESI،تریاژتنفسی دربیماران کووید 19

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  تریاژ به روش ESI،تریاژتنفسی دربیماران کووید 19

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  تریاژ به روش ESI،تریاژتنفسی دربیماران کووید 19
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰