سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ارزیابی سلامت زناشویی-جنسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  ارزیابی سلامت زناشویی-جنسی

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰

وبینار علمی  ارزیابی سلامت زناشویی-جنسی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰