سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی داروهای OTC

انجمن علمي داروسازي باليني ايران

وبینار علمی  داروهای OTC

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی  داروهای OTC
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰