سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بيماريهاي شايع غدد در كودكان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی   بيماريهاي شايع غدد در كودكان

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی   بيماريهاي شايع غدد در كودكان
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰