سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت های پرستاری در تشنج

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  مراقبت های پرستاری در تشنج

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  مراقبت های پرستاری در تشنج
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰