سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت های اورژانس های مغز و اعصاب و دستورالعمل 724 در اپیدمی کووید 19

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  مراقبت های اورژانس های مغز و اعصاب و دستورالعمل 724 در اپیدمی کووید 19

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰

وبینار علمی  مراقبت های اورژانس های مغز و اعصاب و دستورالعمل 724 در اپیدمی کووید 19
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰

شرح