سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت آسیب‌های نورولوژیک در جراحی‌های زنان و نحوه کنترل درد ناشی از آن

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  مدیریت آسیب‌های نورولوژیک در جراحی‌های زنان و نحوه کنترل درد ناشی از آن

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  مدیریت آسیب‌های نورولوژیک در جراحی‌های زنان و نحوه کنترل درد ناشی از آن
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰