سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی داروهای بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی  داروهای بیهوشی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  داروهای بیهوشی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰