سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیماری تب کریمه کنگو(cchf)

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی  بیماری تب کریمه کنگو(cchf)

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰