سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبتهای ویژه در بیماران با نارسایی تنفسی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

وبینار علمی مراقبتهای ویژه در بیماران با نارسایی تنفسی
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰