سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی انفارکتوس میوکاردو مراقبت های پرستاری و بازتوانی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی انفارکتوس میوکاردو مراقبت های پرستاری و بازتوانی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰