سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی دارودرمانی در بیماری های صرع و آلزایمر

دانشگاه علوم پزشکی البرز

وبینار علمی  دارودرمانی در بیماری های صرع و آلزایمر

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی  دارودرمانی در بیماری های صرع و آلزایمر
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۴:۰۰