سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار کووید 19 در مادران باردار

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی  وبینار کووید 19 در مادران باردار

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی  وبینار کووید 19 در مادران باردار
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰