سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان

سازمان پزشکی قانونی کشور

وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰