سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مداخلات آموزشی تغذیه محور در مادران باردار دارای سوء تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

وبینار علمی  مداخلات آموزشی تغذیه محور در مادران باردار دارای سوء تغذیه

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰