سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۵

وبینار علمی  استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزی
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰:۴۵