سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی علل شایع سر درد در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

وبینار علمی  علل شایع سر درد در کودکان

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی  علل شایع سر درد در کودکان
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰