سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کنترل عفونت بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  کنترل عفونت بیمارستانی

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  کنترل عفونت بیمارستانی
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰