سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

بینار علمی دارودرمانی و تداخلات داروئی در خانواده کرونا ویروسها

دانشگاه علوم پزشکی البرز

بینار علمی  دارودرمانی و تداخلات داروئی در خانواده کرونا ویروسها

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰

بینار علمی  دارودرمانی و تداخلات داروئی در خانواده کرونا ویروسها
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۰۰