سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی هیستو فیزی تیروئید و بیماری های تیروئید

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

وبینار علمی  هیستو فیزی تیروئید و بیماری های تیروئید

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی  هیستو فیزی تیروئید و بیماری های تیروئید
خاتمه یافته مشاهده بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰