سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تظاهرات بالینی کرونا در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی  تظاهرات بالینی کرونا در کودکان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰