سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی موکورمایکوز

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آنلاین

وبینار علمی  موکورمایکوز

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  موکورمایکوز
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰