سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کنترل عفونت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  کنترل عفونت

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  کنترل عفونت
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰