سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت درمانی در بیمار موکور مایکوزیس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی  مراقبت درمانی در بیمار موکور مایکوزیس

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  مراقبت درمانی در بیمار موکور مایکوزیس
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰