سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آموزه های قانونی

دانشگاه علوم پزشکی فسا

آنلاین

وبینار علمی آموزه های قانونی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی آموزه های قانونی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰