سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۲:۰۰