سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آنلاین

وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰