سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی پاتوفیزیولوژی و مدیریت درد مزمن

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینارعلمی پاتوفیزیولوژی و مدیریت درد مزمن

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰

وبینارعلمی پاتوفیزیولوژی و مدیریت درد مزمن
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۰۰