سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن

سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

وبینار علمی  اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی  اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰