سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مصرف منطقی دارو در بیماریهای عفونی

دانشگاه علوم پزشکی البرز

آنلاین

وبینار علمی  مصرف منطقی دارو در بیماریهای عفونی

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  مصرف منطقی دارو در بیماریهای عفونی
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰