سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گزارش نویسی در مامایی

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

وبینار علمی گزارش نویسی در مامایی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۰۰

وبینار علمی گزارش نویسی در مامایی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶:۰۰