سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی كاربرد دندانپزشکی در پزشكي قانونی

سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

وبینار علمی  كاربرد دندانپزشکی در پزشكي قانونی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  كاربرد دندانپزشکی در پزشكي قانونی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰