سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پره اکلامپسی و اکلامپسی(پرفشاری خون در بارداری )

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی پره اکلامپسی و اکلامپسی(پرفشاری خون در بارداری )

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی پره اکلامپسی و اکلامپسی(پرفشاری خون در بارداری )
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰