سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پزشکی بازساختی در هماتولوژی وانکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی پزشکی بازساختی در هماتولوژی وانکولوژی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۰۸:۴۵
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۱۱:۴۵

وبینار علمی پزشکی بازساختی در هماتولوژی وانکولوژی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۰۸:۴۵
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۱۱:۴۵