سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ارزیابی و مشاوره بیهوشی قبل از عمل

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

وبینار علمی ارزیابی و مشاوره بیهوشی قبل از عمل
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی ارزیابی و مشاوره بیهوشی قبل از عمل
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰