سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سوختگی و درمان های آن

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی سوختگی و درمان های آن

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی سوختگی و درمان های آن
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰