سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی اخلاق حرفه ای در پرستاری
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۰